Hành chánh

Hệ thống cho phép người dùng đặt lịch phòng họp theo từng móc thời gian cụ thể - đăng ký mượn trang thiết bị của công ty và không bị trùng khớp với người dùng khác (được duyệt bởi người dùng có quyền)...


Đặt phòng họp:

 • Chọn phòng họp
 • Chọn lịch ngày hoặc lịch tuần
 • Ngày/Giờ đặt phòng họp
 • Tiêu đề cuộc họp
 • Những nội dung sẽ trao đổi trong cuộc họp
 • Ghi chú những thành viên sẽ tham gia cuộc họp...

 

Đăng ký sử dụng trang thiết bị:

 • Cập nhật các loại trang thiết bị cho mượn
 • Thời gian mượn (bắt đầu - kêt thúc)
 • Địa điểm trang thiết bị mượn được sử dụng
 • Chọn thiết bị mượn
 • Ghi chú nội dung mượn
 • Xem danh sách đăng ký mượn trang thiết bị (tất cả, chờ duyệt, đã duyệt)...