Hệ thống - Phân quyền

   Hệ thống cho phép người có quyền cao nhất được tạo và cấp quyền cho những user đã được tạo trên hệ thống; Quản lý danh sách user; Quản lý các loại văn bản, hồ sơ, công văn, bộ phận...


Danh sách người dùng hiện cóQuản lý danh sách người dùng

 • Xem thông tin tài khoản người dùng,
 • Tìm kiếm tài khoản người dùng,
 • Chỉnh sửa/Xóa/Khóa tìa khoản người dùng,
 • Chế độ reset Password cho người dùng quên thông tin đăng nhập...

 

Tạo tài khoản người dùng - Nhóm người dùng

 • Tạo tài khoản người dùng/nhóm người dùng trong danh sách người dùng
 • Check quyền cho tài khoản người dùng/nhóm người dùng
 • Cho phép chỉnh sửa/xóa thông tin người dùng/nhóm người dùng...
   

Check phân quyền cho tài khoản người dùngQuản lý khác

 • Cho phép quản lý các loại văn bản/thông báo
 • Cho phép quản lý các bộ phận/phòng ban
 • Cho phép quản lý các chức vụ
 • Cho phép quản lý các loại tài sản...