Hồ sơ - Công văn

Hệ thống cho phép người dùng cập nhật và quản lý các tài liệu, văn bản, quyết định... trong nội bộ; Cho phép những người có mặt trong hệ thống được phép xem và tải tài liệu, văn bản đó...

Hành chánh

Hệ thống cho phép người dùng đặt lịch phòng họp theo từng móc thời gian cụ thể - đăng ký mượn trang thiết bị của công ty và không bị trùng khớp với người dùng khác (được duyệt bởi người dùng có quyền)...

Lịch công tác

Hệ thống cho phép những người dùng tạo và quản lý công việc theo ngày/tuần/tháng với thời gian chi tiết, nội dung công việc, địa điểm thực hiện, người thực hiện công việc đó - từng cá nhân hay nhóm có trách nhiệm trong công việc đó; cá nhân có thể xem chi tiết công việc và báo cáo tiến độ trực tiếp với người quản lý trực tiếp...

Thông báo - Tin tức

Cho phép quản trị viên đăng tải các thông báo, tin tức của công ty, phòng ban; cho phép đính kèm không giới hạn số lượng tin tức, thông báo, và các file đính kèm. Người dùng bình thường có thể theo dõi các thông báo, tin tức đã được quản trị viên đăng tải và phân quyền xem.

Quản lý công việc

Hệ thống cho phép người dùng tạo những công việc cho một bộ phận/phòng ban và quản lý tiến độ thực hiện của từng cá nhân hay nhóm có trách nhiệm trong công việc đó; cá nhân có thể xem chi tiết công việc và báo cáo tiến độ trực tiếp với người quản lý trực tiếp... đặc biệt có chức năng tạo công việc tuần hoàn...

Hệ thống - Phân quyền

Hệ thống cho phép người có quyền cao nhất được tạo và cấp quyền cho những user đã được tạo trên hệ thống; Quản lý danh sách user; Quản lý các loại văn bản, hồ sơ, công văn, bộ phận...