Quản lý công việc

Hệ thống cho phép người dùng tạo những công việc cho một bộ phận/phòng ban và quản lý tiến độ thực hiện của từng cá nhân hay nhóm có trách nhiệm trong công việc đó; cá nhân có thể xem chi tiết công việc và báo cáo tiến độ trực tiếp với người quản lý trực tiếp... đặc biệt có chức năng tạo công việc tuần hoàn...


danh sách các công việc đang thực hiệnDanh mục

 • Công việc đang thực hiện
 • Công việc đã hoàn tất
 • Công việc đã kiểm duyệt
 • Công việc đã tạo
 • Tạo mới công việc
 • Thống kê công việc

 

Chức năng chính

 • Công việc đã tạo
 • Tạo công việc
 • Thống kê kết quả công việc theo thời gianCông việc tuần hòa đã tạo
 • Tạo công việc tuần hoàn
 • Bình luận đến người đăng
 • Bình luận đến nhóm thực hiện
 • Báo cáo tỷ lệ
 • Thông kê tiến độ công việc tổng quát
 • Thống kê tiến độ công việc chi tiết
 • Xuất thông kê ra file excel
 • Duyệt công việc
 • Xem tiến độ công việc
 • Chốt tiến độ công việc
 • Gởi tin nhắc nhở tiến độ
 • Tạo công việc tháng